Jumat, 21 Mei 2010

Shalat Tahajjud dan Bimbingannya

Bimbingan Shalat Tahajjud oleh Haryo Bayu . www.haryobayu.web.id – telp : 021 – 93670574, 085959206506
Shalat Tahajjud dan Bimbingannya
A. Pengertian Shalat Tahajjud
Shalat Tahajjud adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah
mengerjakan shalat Isya sampai terbitnya fajar dan sesudah bangun dari tidur,
meskipun itu hanya sebentar
Hukum Shalat Tahajjud adalah Sunnat Mu’akkad, Yaitu : Sunnat yang sangat
dianjurkan untuk dikerjakan, karenanya maka Rasul SAW sangat menganjurkan
kepada para umatnya untuk senantiasa mengerjakan shalat Tahajjud. Karena dalam
shalat Tahajjud terdapat keutamaan dan keistimewaan yang besar sekali. Beberapa
Dalil yang menyinggung keutamaan bangun pada dua pertiga malam shalat tahajjud
adalah Surat AL-MUZZAMMIL ayat 1 – 20
Berikut Saya ambil salah Satu petikan dari surat AL-MUZZAMMIL AYAT 20
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang)
kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian
pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan
ukuran malam dan siang…..…Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk
dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang
paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Surat Ini menjelaskan bagaimana Allah memberi kita waktu waktu yang kiranya
paling tepat untuk memohon doa…Maha Besar ALLAH dengan segala firmannya..
Rasul SAW pun bersabda :
“Kerjakanlah shalat malam, karena shalat malam itu kebiasaan orang-orang yang
shaleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada
TUHAN kalian, juga sebagai penebus pada segala kejahatan (dosa) mencegah dosa
serta dapat menghindarkan penyakit dari badan (HR.Imam Tarmidji & Ahmad)
B. Keutamaan Shalat Tahajjud
Diantara keutamaan-keutamaan shalat Tahajjud itu adalah sebagai berikut :
Keutamaan yang pertama
Bagi orang yang mau mengerjakan shalat Tahajjud, ia akan mendapat pahala shalat
yang paling utama setelah shalat fardhu. Sebagaiman yang telah dijelaskan di dalam
hadist Nabi SAW yang artinya :
“ Rasullullah SAW pernah ditanya: “ Shalat apakah yang paling utama setelah sahalat
fardhu”. Rasul Menjawab : “Shalat tengah malam (lail)”.(HR. Jama’ah)

Bimbingan Shalat Tahajjud oleh Haryo Bayu . www.haryobayu.web.id – telp : 021 – 93670574, 085959206506
Keutamaan yang kedua
Akan menjadi orang paling dekat dengan Allah SWT. Sebagaimana yang telah
diterangkan dalam sabda Nabi. SAW yang artinya :
“Allah paling dekat dengan hamba-Nya pada akhir pertengahan malam. Oleh karena
itu, jika kamu sanggup untuk menjadi orang yang mengingat Allah pada saat itu,
maka kerjakanlah”. (HR.Imam Tarmidzi)
Keutamaan yang ketiga
Akan menjadi orang yang senantiasa selalu dicintai Allah. Sebagaimana sabda Nabi
SAW, yang artinya :
“Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud dan shalat yang paling Allah
cintai adalah shalat Daud. Beliau (Nabi Daud AS) tidur setengah malam dan bangun
untuk shalat sepertiga malamnya, lalu tidur lagi sereenam malamnya. Beliau juga
biasa sehari puasa sehari berbuka (HR. Jama’ah)
C. Manfaat Shalat Tahajjud
Adapun manfaat shalat Tahajjud bagi orang yang mau mengerjakannya adalah
sebagai berikut :
Manfaat yang pertama
Akan menjadikan pelakunya memiliki sifat rendah hati. Sebagaimana firman Allah
SWT yang artinya :
“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang
berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa
mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.Dan orang yang melalui malam
hari dengan sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka”
Manfaat yang kedua
Akan menjadikan pelakunya sebagai orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah
SWT. Sebagaimana yang telah diterangkan didalam hadist Nabi SAW, yang artinya :
“Sungguh Rasulullah SAW berdiri dan shalat hingga kedua telapak kakinya atau
kedua betisnya bengkak, maka jawabnya : “Bukankah aku ini seorang hamba yang
banyak bersyukur”. (HR. Jam’ah kecuali Imam Abu Daud, yang bersumber dari Al
Mughirah bin Syu’bah R.A)
Manfaat yang ketiga
Dapat melepaskan sipul godaan syaitan (mengusir syaitan) serta menjadikan badan
segar dan penuh semangat. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya :
“Pada waktu seseorang tidur, syaitan membuat tiga buah simpul dikepalanya. Untuk
setiap ia mengatakan : “tidurlah engkau sepanjang malam, bila ia terbangun, lalu

Bimbingan Shalat Tahajjud oleh Haryo Bayu . www.haryobayu.web.id – telp : 021 – 93670574, 085959206506
menyebut nama Allah, maka lepaslah satu simpul, Jika ia berwudhu, maka lepaslah
satu simpul lagi; dan jika ia shalat, maka terbukalah seluruh simpul.Pada waktu
bangun lagi,ia akan merasa penuh semangat dengan badan yang segar. Jika tidak,ia
akan bangun pagi dengan perasaan serba tak enak dan malas.”(HR.Imam Bukhari,
dari shahabat Abu Hurairah r.a)
D. Waktu dan Bilangan Rakaat Shalat Tahajjud
Shalat Tahajjud dikerjakan pada waktu malam hari setelah shalat Isya sampai terbit
fajar (masuknya waktu shalat shubuh). Namun dalam sepanjang malam itu terdapat
bagian-bagian dari malam yang sangat mustajab, malam yang sangat utama
mengerjakan shalat Tahajjud, yaitu sepertiga malam yang terkahir, kira-kira mulai
dari pukul 01.00 sampai terbit fajar (masuknya waktu shalat shubuh). Sebagaimana
sabda SAW yang artinya :
“Tuhan kami turun ke langit dunia, ketika sepertiga malam yang terakhir, kemudian
berfirman : “siapakah yang berdoa kepada-Ku pasti Aku kabulkan, siapa yang
meminta pasti Aku beri, siapa yang memohon ampun,pasti Aku ampuni, sampai terbit
fajar”
Yang dimaksud turun ke langit dunia itu adalah perhatian Allah dalam mengabulkan
permohonan orang yang suka bangun malam dan mengerjakan shalat Tahajjud serta
memohon apa yang dihajatkan, adalah sangat diperhatikan dan mudah dikabulkan
oleh ALLAH SWT.
Adapun bilangan rakaat shalat Tahajjud itu sekurang-kurangnya adalah dua rakaat,
dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas.
E. Tata Cara Shalat Tahajjud
Cara mengerjakan shalat Tahajjud itu pada dasarnya adalah sama dengan shalat-shalat
sunnat lainnya, hanya saja niat yang membedakan. Adapun lafazh niat shalat
Tahajjud itu adalah sebagai berikut :
“Ushalli sunnatat tahajjudi rak’ataini lillahi ta’aalaa”.Allahu akbar.
Artinya : “Saya berniat shalat sunnat Tahajjud dua rakaat karena Allah
Ta’ala”.ALLAHU AKBAR
Setelah dengan berdiri, shalat Tahajjud juga boleh dikerjakan dengan duduk atau
bersila, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadist Nabi SAW, yang artinya :
“Sesungguhnya Nabi SAW biasa melakukan shalat malam lama sekali dengan berdiri
dan (lain waktu) melakukannya lama sekali dengan duduknya. Bila Beliau membaca
dengan berdiri, fuku dan sujudnya dilakukan dari berdiri, Bila Beliau membaca
Bimbingan Shalat Tahajjud oleh Haryo Bayu . www.haryobayu.web.id – telp : 021 – 93670574, 085959206506
dengan duduk, ruku dan sujud dilakukan dari duduk” (HR.Jama’ah, kecuali Imam
Bukhari dari Aisyah r.a)
Hasdist lainnya :
“Saya melihat Nabi SAW shalat (lail) dengan bersila” (HR.Imam Daruquthni, dari
Aisyah r.a)
Setelah selesai mengerjakan shalat Tahajjud, perbanyaklah membaca istigfar dan
dzikir kepada Allah SWT serta memohon kepada-Nya, kemudian membaca doa
sebagai berikut :
“Bismillahir rahmaanir rahiim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samaawaati
wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal hamdu lakal mulkus samaawati wal ardhi wa
man fii hinna, Walaka hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi walakal hamdu antal
haqqu wa wa’dukal haqqu wa liqaa-u ka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu
haqqu wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun shallallaahu’alaihi wa sallama
haqqun was saa’atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika khaashamtu wa ilaika
haakamtu faghfirlii maa qaddamtu wamaa akhkhartu wamaa asrartu wamaa a’lantu
antal maqaddimu wa antal mu-akhkhiru laa ilaaha illah anta au laa ilaaha gahiruka
walaa haula walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiim”
Artinya :
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai
Tuhanku, Bagi-Mu segala puji, Engkau penegak langit dan bumi serta seluruh isinya,
bagi-Mulah segala puji, Engkau raja Penguasa langit dan bumi beserta seluruh isinya,
dan bagi-Mulah segala puji, Engkau benar, janji-Mu benar, pertemuan dengan-Mu
benar, firman-firman Mu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, para Nabi itu
benar, Nabi Muhammad SAW itu benar dan hari Kiyamat itu benar. Wahai Tuhanku,
kepada Mu lah aku berserah diri, dengan Mu lah aku beriman, kepada Mu aku rindu
dan kepada Mu pula aku berhukum. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku, baik
dosa yang terdahulu maupun dosa yang akhir, yang tersembunyi dan yang nyata.
Engkau Dzat yang Terdahulu dan Yang TerAkhir. Tidak ada Tuhan yang patut
disembah melainkan hanya Engkau atau tidak ada Tuhan selain Engkau, serta tiada
daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah Yang Maha
Agung”.
Setelah membaca doa tersebut diatas, lalu pergilah berbaring kembali tidur, sambil
membaca ayat-ayat kursi, surat Al-ikhlas, Al Falaq dan Surat An Naas.
Demikianlah Bimbingan ini saya buat “ Semoga Allah mengampuni Dosa-dosaku”
semoga bimbingan ini bermanfaat bagi semua. Saya Haryo Bayu mengucapkan
memohon maaf yang sebesarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan bimbingan
ini ..sungguh itu dikarenakan kebodohanku..saya hanya ingin berbagi..
Sampai jumpa dalam bimbingan shalat lainnya…..Semoga Allah memberikan segala
kebaikannya pada Semua.. Amien yaa Robbal Alamin….

Bimbingan Shalat Tahajjud oleh Haryo Bayu . www.haryobayu.web.id – telp : 021 – 93670574, 085959206506
Referensi :
Pedoman & Bimbingan Shalat Sunnat Lengkap (Ust Labib Mz – Penerbit Terbit
Terang Surabaya )

Manfaat Puasa diteliti secara oyektif oleh Ilmuan Barat berkesimpulan menakjubkan, Berbahagialah Umat Islam yang hobby Puasa

Secara obyektif Puasa memiliki manfaat yang teramat besar, sebagaimana kesimpulan dri peneliti barat, Allan Cott M.D.,(seorang ahli dari Amerika), Dr. Yuri Nikolayev (Direktur bagian diet pada Rumah Sakit Jiwa Moskow), dan Alvenia M. Fulton,(Direktur Lembaga Makanan Sehat "Fultonia" di Amerika). Berpendapat:

Allan Cott, M.D., telah menghimpun hasil pengamatan dan penelitian para ilmuwan berbagai negara, lalu menghimpunnya dalam sebuah buku Why Fast yang mengalami 17 kali cetak ulang dalam tempo sewindu. Di buku itu, Allan Cott, M.D. membeberkan berbagai hikmah puasa, antara lain:

a. To feel better physically and mentally (merasa lebih baik secara fisik dan mental).
b. To look and feel younger (melihat dan merasa lebih muda).
c. To clean out the body (membersihkan badan)
d. To lower blood pressure and cholesterol levels (menurunkan tekanan darah dan kadar lemak.
e. To get more out of sex (lebih mampu mengendalikan seks).
f. To let the body health itself (membuat badan sehat dengan sendirinya).
g. To relieve tension (mengendorkan ketegangan jiwa).
h. To sharp the senses (menajamkan fungsi indrawi).
i. To gain control of oneself (memperoleh kemampuan mengendalikan diri sendiri).
j. To slow the aging process (memperlambat proses penuaan).

Dr. Yuri Nikolayev menilai kemampuan untuk berpuasa yang mengakibatkan orang yang bersangkutan menjadi awet muda, sebagai suatu penemuan (ilmu) terbesar abad ini.

"what do you think is the most important discovery in our time? The radioactive watches? Exocet bombs? In my opinion the bigest discovery of our time is the ability to make onself younger phisically, mentally and spiritually through rational fasting".

(Menurut pendapat Anda, apakah penemuan terpenting pada abad ini? Jam radioaktif? Bom exoset? Menurut pendapat saya, penemuan terbesar dalam abad ini ialah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda secara fisik, mental, dan spiritual, melalui puasa yang rasional).

Alvenia M. Fulton, menyatakan bahwa puasa adalah cara terbaik untuk memperindah dan mempercantik wanita secara alami. Puasa menghasilkan kelembutan pesona dan daya pikat. Puasa menormalkan fungsi-fungsi kewanitaan dan membentuk kembali keindahan tubuh (fasting is the ladies best beautifier, it brings grace charm and poice, it normalizes female functions and reshapes the body contour).

Dalil/dasar hukum Fadhilah Puasa sangat banyak dibahas dipraktekan di agama Islam, dalam agama lainpun puasa dilakukan, kelemahannya pada dalilnya tidak rajih/kuat, hanya taklid/mengekor pada pendahulunya

15 AZAB BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN SOLAT

6 azab di dunia:

1. Dihilangkan keberkatan umurnya

2. Terhapus tanda-tanda orang soleh dari wajahnya

3. Segala amalannya tidak dikurniakan pahala

4. Doanya tidak dimakbulkan oleh Allah

5. Tiada doa daripada para solehin untuknya

6. Keluar roh daripada jasadnya tanpa iman

3 azab ketika hampir mati:

1. Kematiannya penuh kehinaan

2. Kematiannya di dalam kelaparan yang amat hebat

3. Kematiannya di dalam kehausan yang amat dahsyat

3 azab ketika di dalam kubur

1 Kubur menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuknya

2. Dinyalakan api di dalam kuburnya, lalu dia dibalik-balikkan di atas api tersebut

3 Datanglah seekor ular bernama Syujja’ul Aqra’, suaranya laksana petir, ia berkata “Hai manusia!Sesungguhnya aku diperintahkan menyiksa

kamu dari Zohor hingga Asar kerana kamu meninggalkan fardhu Zohor, dari Asar hingga Maghrib kerana kamu meninggalkan fardhu Asar”,

begitulah seterusnya dan azab ini berkekalan sehingga hari Qiamat.

3 azab ketika bertemu Allah s.w.t:

1. Datanglah Malaikat dengan rantai sepanjang 70 hasta lalu membelenggu lehernya dan disumbat ke dalam mulutnya kemudian disentap keluar

rantai itu melalui duburnya, lalu diseret ke Neraka Saqar.

2. Tiada rahmat Allah dan tiada keampunan untuknya

3. Baginya azab yang amat pedih

Nauzubillahiminzalik….

Bersyukurlah senangtiasa, walau dalam kesulitan


Saat menghadapi Kesulitan,
Beberapa orang tumbuh Sayap,
Sedangkan yang lain mencari tongkat Penyangga..
Sebetulnya, Kesulitan adalah peluang untuk membuat diri kita menjadi Kuat..
(Harold W. Ruoff)

Berterimakasihlah kepada Orang yang telah mencelakai Anda,
Karena ia telah melatih Kegigihan Hati Anda..

Berterimakasihlah kepada Orang yang telah menipu Anda,
Karena ia telah menambah pengalaman & wawasan Anda..

Berterimakasihlah kepada Orang yang telah mencambuk Anda,
Karena ia telah membuat Anda berlari sangat kencang,
Melebihi kecepatan normal Anda..

Berterimakasihlah kepada Orang yang telah menjatuhkan Anda,
Karena ia telah menguatkan Kemampuan Anda..

Berterimakasihlah kepada Orang yang telah memarahi Anda,
Karena ia telah membantu menumbuhkan Ketenangan & Kebijaksanaan Anda..

Berterimakasihlah kepada semua Orang yang telah membuat Anda Kuat, Kokoh & Berhasil..

Diambil dari :
The WISE LESSON & INSPIRING WORDS
(YANCE CHAN)

Sumber: http://www.facebook.com/setitikembuninspirasi

~Rintihan Fatimah Az-Zahra~Nafasku tersekat dalam tangisan

Duhai, mengapa nafas tak lepas bersama jeritan

Sesudahmu tiada lagi kebaikan dalam kehidupan

Aku menangis karena aku takut hidupku akan kepanjangan

Kala rinduku memuncak, kujenguk pusaramu dengan tangisan

Aku menjerit meronta tanpa mendapatkan jawaban

Duhai yang tinggal di bawah tumpukan debu, tangisan memelukku

Kenangan padamu melupakan daku dari segala musibat yang lain

Jika engkau menghilang dari mataku ke dalam tanah,

engkau tidak hilang dari hatiku yang pedih


Berkurang sabarku bertambah dukaku

setelah kehilangan Khatamul Anbiya

Duhai mataku, cucurkan air mata sederas derasnya

jangan kautahan bahkan linangan darah

Ya Rasul Allah, wahai kekasih Tuhan

pelindung anak yatim dan dhuafa

Setelah mengucur air mata langit

bebukitan, hutan, dan burung

dan seluruh bumi menangis


Duhai junjunganku,

untukmu menangis tiang-tiang Ka’bah

bukit-bukit dan lembah Makkah

Telah menangisimu mihrab

tempat belajar Al-Quran di kala pagi dan senja

Telah menangisimu Islam

sehingga Islam kini terasing di tengah manusia

Sekiranya kau lihat mimbar yang pernah kau duduki

akan kau lihat kegelapan setelah cahaya


Bi Abi Anta wa Ummi

Biarlah ayah bundaku jadi tebusanmu, ya Rasul Allah

Terhenti karena ketiadaanmu ...

apa yang tak terhenti karena ketiadaan yang lain

terhenti sudah nubuwwah, wahyu, dan berita dari langit

Kau begitu khusus bagi kami

sehingga jadilah kau penghibur kami dari selainmu

Kau juga begitu terbuka bagi semua

sehingga semua berbagi derita atas kepergianmu

Sekiranya tidak kau perintahkan kami bersabar

jika tak kau larang kami berduka cita

akan kami alirkan gelombang air mata

Tapi walau begitu, sakit kami tak kunjung sembuh,

derita kami takkan berakhir

Sakit dan derita kami terlalu kecil ketimbang kepedihan karenamu

Kepergianmu tak mungkin dikembalikan

kematianmu tak bisa dihindarkan

Bi Abi Anta wa Ummi

Kenanglah kami di sisi Tuhanmu

dan simpan kami dalam hatimu


    (Fatimah Az-Zahra as.)Hyperlink ke Facebook

Dahsyatnya Khasiat Wudhu

Dakwatuna.com - Wudhu adalah ritual yang mengutamakan unsur kesehatan. Bagian-bagian yang dibasuh merupakan titik-titik penting peremajaan tubuh. Di lain pihak juga merupakan pintu masuk bagi ribuan kuman,virus, dan bakteri. Bagaimana wudhu menangkalnya?

Stimulasi Titik Biologis

Dalam sebuah artikel yang ditulis Dr. Magomedov,asisten pada lembaga General Hygiene and Ecology di Daghestan State Medical Academy dijelaskan bagaiman wudhu dapat menstimulasi/merangsang irama tubuh alami. Rangsangan ini muncul pada seluruh tubuh,khususnya pada area yang disebut Biological Active Spots (BASes) atau titik-titk aktif biologis. Menurut riset ini,BASes mirip dengan titik-titik refleksologi Cina.

Bedanya,terang Dr. Magomedov,untuk menguasai titik-titik refleksi Cina dengan tuntas paling tidak dibutuhkan waktu 15-20 tahun. Bandingkan dengan praktik wudhu yang sangat sederhana. Keutamaan lainnya,refleksologi hanya berfungsi menyembuhkan sedangkan wudhu sangat efektif mencegah masuknya bibit penyakit.

Menurut peneliti yang juga menguasai ilmu refleksologi Cina ini,61 dari 65 titik refleks Cina adalah bagian tubuh yang dibasuh air wudhu. Lima lainnya terletak antara tumit dan lutut,dimana bagian ini juga merupakan area wudhu yang tidak diwajibkan.

Sistem metabolisme tubuh manusia terhubung dengan jutaan saraf yang ujungnya tersebar di sepanjang kulit. Guyuran air wudhu dalam konsep pengobatan modern adalah hidromassage alias pijat dengan memanfaatkan air sebagai media penyembuhan.

Membasuh area wajah misalnya,pijatan air akan memberi efek positif pada usus,ginjal, dan sisitem saraf maupun reproduksi. Membasuh kaki kiri berefek positif pada kelenjat pituitari. Di telinga terdapat ratusan titik biologis yang akan menurunkan tekanan darah dan mengurangi sakit.

Hancurkan Penyusup

Dari sudut pandang pengobatan medis,Mokhtar Salem dalam bukunya Prayers: a Sport for the Body and Soul menjelaskan bahwa wudhu bisa mencegah kanker kulit. Jenis kanker ini lebih banyak disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang setiap hari menempel dan terserap oleh kulit. Cara paling efektif mengeyahkan resiko ini adalah membersihkannya secara rutin. Berwudhu lima kali sehari adalah antisipasi yang lebih dari cukup.

Menurut Salem,membasuh wajah meremajakan sel-sel kulit muka dan membantu mencegah munculnya keriput. Selain kulit,wudhu juga meremajakan selaput lendir yang menjadi gugus depan pertahanan tubuh. Peremajaan menjadi penting karena salah satu tugas utama lendir ibarat membawa contoh benda asing yang masuk kepada 2 senjata pamungkas yang sudah dimilki oleh manusia secara alami,limfosit T(sel T) dan limfosit B(sel B).Keduanya bersiaga di jaringan limfoid dan sistem getah bening serta mampu menghancurkan penyusup yang berniat buruk terhadap tubuh. Bayangkan jika fungsi mereka terganggu. Sebaliknya, wudhu meningkatkan daya kerja mereka.

Pintu masuk lain yang tak kalah penting adalah lubang hidung. Dalam wudhu disunnahkan menghirup air kedalam hidung dan kemudian mengeluarkannya. Cara ini adalah penangkal efektif ISPA (infeksi saluran pernapasan akut),TBC, dan kanker nasofaring secara dini.

Kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk selalu mengambil air wudhu ketika sedang berhadast. Tidak hanya pada waktu sholat,tetapi juga di waktu yang lain. Salah satunya ketika hendak membaca Al-Qur’an,setelah mengantarkan jenazah,bangun dari tidur ataupun ketika sedang mengantuk.

Selain fungsi fisiologis,wudhu juga efektif mengendalikan emosi. Setiap kali mersa ingin marah, seorang muslim sangat dianjurkan untuk mengambil air wudhu untuk mendinginkan pikiran dan menentramkan hati. Apa pun yang yang telah diperintahkan oleh Allah tentu memberi banyak manfaat dan solusi tanpa meninggalkan resiko.Oleh karenanya,mari sebagai seorang muslim kita budayakan kebiasaan untuk selalu berwudhu dalam keseharian kita.Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri.

kenali n hindari biodata iblis

Nama : Iblissetan1

Gelar : Laknatullah ‘Alaihi (semoga Allah melaknatnya)

Lahir : Sebelum diciptakan manusia

Tempat tinggal : Toilet dan rumah yang tidak disebut nama Allah ketika memasukinya

Singgasana : Di atas air
Rumah masa depan : Neraka Jahanam, seburuk-buruk tempat tinggal

Agama : Kafir

Jabatan : Pimpinan Umum orang-orang yang dimurkai Allah dan sesat

Masa Jabatan : Hingga hari Kiamat

Karyawan : Setan jin dan setan manusia

Partner dalam bekerja : Orang yang diam dari kebenaran

Agen : Dukun dan paranormal

Musuh : kaum muslimin

Kekasih di dunia : Wanita yang hobi telanjang dan pamer aurat

Keluarga : Para thaghut

Cita-cita : Ingin membuat semua manusia kafir

Motto : Kemunafikan adalah akhlak yang paling utama

Hobi : Menyesatkan manusia dan menjerumuskan ke dalam dosa

Lukisan kesayangan : Tato

Mata pencaharian : Mencari harta yang haram

Makanan favorit : Bangkai manusia (ghibah)

Tempat favorit : Tempat-tempat najis dan tempat maksiat

Tempat yang dibenci : Majlis ilmu dan temat-tempat ketaatan

Alat komunikasi : ghibah (menggunjing), namimah (adu domba) , dan dusta

Jurus Andalan :
1. Memoles kebathilan
2. Menamakan Maksiat dengan nama yang indah
3. Menamakan Ketaatan dengan nama yang tidak disukai
4. Masuk melalui pintu yang disukai manusia
5. Menyesatkan manusia secara bertahap
6. Menghalang-halangi manusia dari kebenaran
7. Berlagak sebagai penasihat

Kelemahan :
1. Tidak berkutik di hadapan orang yang ikhlas
2. kewalahan menghadapi orang yang berilmu
3. Lari dari suara adzan
4. Lari dari rumah yang dibacakan al-Baqarah
5. Menyingkir dari orang yang berdzikir kepada Allah
6. Menangis ketika melihat orang bersujud kepada Allah

Diringkas dan diadaptasi dari kitab “Wiqayatul Insan minal Jin wasy Syayaathin”, karya Wahid Abdus Salam Bali, Oleh : Abu Umar Abdilla